Fremtidens Landbruk – et skritt frem, to tilbake

Kunstgjødsel har vært en viktig brikke på veien til det moderne landbruk, men er basert på bruk av bruk av begrensede ressurser som utvinning av fosfor fra gruver og fossile energikilder.

Ressurseffektiv gjødsel og bærekraftige jordprodukter vil være sentralt for å kunne drive fremtidens landbruk med lave klimagassutslipp. Gode jordprodukter er nødvendig for å kunne drive effektiv plantevekst uten tradisjonell bruk av kunstgjødsel. 

Vår produksjon er basert på en sirkulær tankegang, fra jord til bord til jord igjen, der næringsstoffene vi ikke spiser gjenvinnes og brukes på nytt. Litt som i gamle dager -et skritt fram og to tilbake.

Forskning og utvikling

Jordpro er dannet på et fundament av mer enn ti års virke innen behandling av avfall.

I den senere tid har vår satsing på FoU gitt gode resultater og vi er nå i ferd med å sette opp et pilotanlegg for å teste teknologien i fullskala. Vår målsetning er  ressurseffektiv produksjon av organisk gjødsel og bærekraftige jordprodukter, framstilt mer energieffektivt og med lavere klimagassutslipp enn eksisterende alternativer.

I samarbeid med