Fremtidens Landbruk – et skritt frem, to tilbake?

Kunstgjødsel har vært en viktig brikke på veien til det moderne landbruk, men er basert på bruk av begrensede ressurser som fosformalm fra gruver og fossile energikilder.

Ressurseffektiv gjødsel og bærekraftige jordprodukter vil være sentralt for å få til effektiv plantevekst med lave klimagassutslipp. 

Vår produksjon er basert på en sirkulær tankegang, fra jord til bord til jord igjen, der næringsstoffene vi ikke spiser gjenvinnes og brukes på nytt. Litt som i gamle dager -et skritt fram og to tilbake.

Forskning og utvikling

Jordpro er dannet på et fundament av mer enn ti års virke innen behandling av avfall.

I den senere tid har vår satsing på FoU gitt gode resultater og vi er nå i ferd med å sette opp et pilotanlegg for å teste teknologien i fullskala. Vår målsetning er  ressurseffektiv produksjon av organisk gjødsel og bærekraftige jordprodukter, framstilt mer energieffektivt og med lavere klimagassutslipp enn eksisterende alternativer.

I samarbeid med