Fremtidens Landbruk – litt som i gamle dager?

Kunstgjødsel har vært en viktig brikke på veien til det moderne landbruk, men er basert på bruk av begrensede ressurser som fosformalm fra gruver og fossile energikilder.

Ressurseffektiv gjødsel og bærekraftige jordprodukter vil være sentralt for å få til effektiv plantevekst med lave klimagassutslipp. 

Vår produksjon er basert på en sirkulær tankegang, fra jord til bord til jord igjen, der næringsstoffene vi ikke spiser gjenvinnes og brukes på nytt. Litt som i gamle dager – da ressursene var for verdifulle til å ikke gjenvinnes.

prosess og teknologiutvikling

Kompostering i industriell skala foregår tradisjonelt utendørs i store hauger (ranker). Det medfører stor variasjon i hva kompostmassen blir utsatt for.

Temperatur, fuktighet og lufttilgang varierer ikke bare etter været, men også etter hvor i ranken man undersøker. Konsekvensen er at omdanning til stabilt sluttprodukt tar fra 5-6 måneder til flere år.

Kjernen i Jordpros prosessteknologi er en optimalisert reaktorkompostering hvor oksygennivå, omveltning og temperatur overvåkes og styres for gi mikrobene best mulige betingelser. Resultatet er en svært energieffektiv omdanning av organisk avfall på bare 14 dager og sluttprodukter med høy plantetilgjengelighet.

Med rett blanding av mat og drikke gjør mikrobene det evolusjonen har optimert i millioner av år. Rent teknisk foregår det ved å velge og forbehandle råvarene for å oppnå en passende næringsblanding, rett fuktighetsnivå, god porøsitet og fordeling av kornstørrelser i kompostmassen.

Prosessen foregår i lukkede reaktorer og over 95% av næringsstoffene blir gjenvunnet. Integrert i teknologien inngår også biokullproduksjon hvor biokull inngår i resepten samtidig som prosessvarmen utnyttes i både forbehandling og etterprosessering.

I samarbeid med